Historia

Trochę historii
Już w okresie międzywojennym działał związek zawodowy skupiający inżynierów i techników. Zdaniem wielu, działające współcześnie organizacje związkowe nie reprezentowały w należyty sposób interesów tej grupy zawodowej, co w efekcie spowodowało iż we wrześniu 1988 roku została przedstawiona przez Zarząd Oddziału Wojewódzkiego SIMP w Szczecinie propozycja założenia reprezentatywnej organizacji związkowej. Stan prawny jaki obowiązywał w owym czasie nie pozwalał na realizacje tych postulatów. Do sprawy wrócono za pół roku (marzec 1989) na plenarnym posiedzeniu ZG SIMP w Toruniu, na którym to uchwalono rezolucję w sprawie związku zawodowego inżynierów i techników. 20 kwietnia 1989 roku w Warszawie podjęto uchwałę o powołaniu Związku Zawodowego Inżynierów i Techników i wyłoniono Komitety: Założycielski i Organizacyjny.
W dwa miesiące później 21 czerwca 1989 roku Sąd Rejonowy w Warszawie dokonał wpisu do rejestru, rejestrując nasz Związek.
Związek Zawodowy Inżynierów i Techników jest społeczno – zawodową reprezentacją środowiska twórców techniki i kadry inżynieryjno – technicznej.
W obecnej rzeczywistości Organizacja nasza koncentruje się na problemach obrony interesów naszego środowiska, łącząc to ze szczególnym wyczuleniem na losy polskiego przemysłu i polskiej myśli technicznej.
Jesteśmy apolityczni. W uchwale programowej III Krajowego Zjazdu Delegatów zapisana jest deklaracja woli współpracy ze wszystkimi związkami zawodowymi i organizacjami społeczno – politycznymi działającymi w kraju i zainteresowanymi rozwojem polskiego przemysłu, polskiej myśli technicznej i polskiej kadry naukowo – technicznej.
Związek Zawodowy Inżynierów i Techników jest organizacją ogólnokrajową. W skali kraju związek reprezentowany jest przez Zarząd Krajowy z siedzibą w Warszawie.
Spełniamy wszystkie kryteria reprezentatywności w skali kraju. Wynika stąd prawo udziału w negocjacjach dotyczących ponadzakładowych układów zbiorowych pracy. W celu dostosowania się do tego zakresu działań powołane zostały działające w strukturach ZZIT krajowe sekcje branżowe.
Związek nasz jest uczestnikiem prac Komisji Trójstronnej do Spraw Społeczno – Gospodarczych, powołanej uchwałą Rady Ministrów z dnia 15 lutego 1994 roku oraz podjął współpracę z Polskim Lobby Przemysłowym.
Zgodnie z art. 3 Statutu ZZIT członkami Związku mogą być inżynierowie i technicy oraz absolwenci szkół wyższych i średnich technicznych oraz nietechnicznych, którzy wyrażają wolę przynależności do Związku.

Wpis